bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2019

L.P. Data podjęcia zarządzenia Nr Zarządzenia Treść zarządzenia
1. 02.01.2019 RSO.0050.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 r.
2. 02.01.2019 WG - PLF.0050.02.2019 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
3. 02.01.2019 WG - PLF.0050.03.2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
4. 03.01.2019 RSO.0050.4.2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. nawiązywania współpracy, mediów i promocji Gminy Sitkówka-Nowiny
5. 04.01.2019 RSO.0050.05.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 r.
6. 07.01.2019 RSO.0050.6.2018 w sprawie zmiany  Zarządzenia Nr WG.RSO.0050.128.2017 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych w  Urzędzie
Gminy Sitkówka-Nowiny
7. 21.01.2019 RSO.005.7.2019 w sprawie zasad opracowywania raportu o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny
8. 22.01.2019 RSO.005.8.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
9. 24.01.2019 RSO.005.9.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
10. 25.01.2019 WG 0050.10.2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 roku
11. 25.01.2019 RSO 0050.11.2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2019/2020
12. 28.01.2019 WG-PLF.0050.12.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
13. 28.01.2019 WG-PLF.0050.12.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2019 rok
14. 28.01.2019 WG-PLF.0050.12.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
15. 01.02.2019 WG.0050.13.2019 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika  2005, 2006, 2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
16. 01.02.2019 WG.0050.14.2019 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
17. 01.02.2019 WG.0050.15.2019 ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej” oraz powołania Komisji  Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
18. 01.02.2019 WG.0050.16.2019 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
19. 02.02.2019 RSO.0050.17.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny dotyczących przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” położonego w miejscowości Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
20. 01.02.2019 RSO.0050.18.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zakończeniu odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
21. 12.02.2019 RSO.0050.19.2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny
22. 13.02.2019 RSO.0050.20.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia drugiego postępowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
23. 13.02.2019 RSO.0050.21.2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.
24. 13.02.2019 WG.0050.22.2019 w sprawie: powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia etapu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom".
25. 13.02.2019 WG-PLF.0050.23.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
26. 13.02.2019 WG-PLF.0050.23.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2019 rok
27. 25.02.2019 WG.0050.24.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą”.
28. 25.02.2019 WG.0050.25.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2005,
2006, 2007
29. 25.02.2019 WG.0050.26.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych”
30. 25.02.2019 WG.0050.27.2019 rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019r. gminnego programu polityki zdrowotne „Prewencja ospy wietrznej”
31. 25.02.2019 WG - PLF.0050.28.19
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
32. 25.02.2019 WG - PLF.0050.28.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
33. 25.02.2019 WG - PLF.0050.28.Z.19
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
34. 27.02.2019 WG.ZFŚS.0050.29.2019
w sprawie zatwierdzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
35. 06.03.2019 RSO.0050.30.19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzatargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
36. 06.03.2019 RSO.0050.31.19 w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny
37. 11.03.2019 0050.32.2019 w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań
38. 14.03.2019 WG - PLF.0050.33.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
39. 14.03.2019 WG - PLF.0050.33.W.19
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
40. 14.03.2019 WG - PLF.0050.33.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
41. 20.03.2019 RSO.0050.34.2019 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
42. 20.03.2019 WG.0050.35.19 w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz zebrania osiedlowego dla wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
43. 25.03.2019 WG - PLF.0050.36.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
44. 25.03.2019 WG - PLF.0050.36.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2019 rok
45. 25.03.2019 WG.0050.37.2019
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
46. 27.03.2019 WG - PLF.0050.38.19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2018 rok
47. 28.03.2019 WG.0050.39.2019 w sprawie odwołania Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
48. 28.03.2019 WG.0050.40.2019 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
49. 01.04.2019 WG.0050.41.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny
50. 01.04.2019 WG.0050.42.2019 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla pełniącej obowiązki Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
51. 02.04.2019 WG - PLF.0050.43.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
52. 02.04.2019 WG - PLF.0050.43.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
53. 10.04.2019 WG - PLF.0050.44.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
54. 10.04.2019 WG PLF.0050.44.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
55. 10.04.2019 WG - PLF.0050.44.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
56. 10.04.2019 WG.0050.45.2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
57. 15.04.2019 WG.0050. 46.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
58. 15.04.2019 WG.0050.47.2019 w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sitkówka-Nowiny.
59. 15.04.2019 WG.0050.48.2019 w sprawie przeprowadzenia w drugim terminie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, dotyczących przyjęcia nazwy obiektu fizjograficznego „GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” położonego w miejscowości Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
60. 17.04.2019 WG.0050.49.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny
61. 17.04.2019 RSO.0050.50.2019 w sprawie ustalenia dnia pracy i dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2019r. w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
62. 24.04.2019 NR RSO.0050.51.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG.RSO.0050.128.2017 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych
w Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny
63. 29.04.2019 WG - PLF.0050.52.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
64. 29.04.2019 WG - PLF.0050.52.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
65. 29.04.2019 WG - PLF.0050.52.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
66. 29.04.2019 NR WG-PLF.0050.53.19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
67. 29.04.2019 NR WG.0050.54.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.117.2018 z dnia 05 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
68. 29.04.2019 NR WG.0050.55.2019 w sprawie odwołania pełniącej obowiązki Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
69. 29.04.2019 WG.0050.56.2019 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
70. 29.04.2019 NR WG.0050.57.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
71. 29.04.2019 WG.0050.58.2019 w sprawie odwołania pełniącej obowiązki Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
72. 29.04.2019 NR RSO.0050.59.2019 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla pełniącego obowiązki Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
73. 29.04.2019 NR RSO.0050.60.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
74 07.05.2019 NR WG.0050.61.2019
sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny
75. 07.05.2019 RSO.0050.62.2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce - Nowinach
76. 07.05.2019 RSO.0050.63.2019 w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
77. 09.05.2019 WG.0050.64.2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
78. 13.05.2019 WG-PLF.0050.65.19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2018 r.
79. 13.05.2019 WG - PLF.0050.66.19
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach za 2018 r.
80. 17.05.2019 WG - PLF.0050.67.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
81. 17.05.2019 WG - PLF.0050.67.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
82. 17.05.2019 WG - PLF.0050.67.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
83. 22.05.2019 KSP.0050.68.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 r.
84. 29.05.2019 WG - PLF.0050.69.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
85. 29.05.2019 WG - PLF.0050.69.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
86. 29.05.2019 WG - PLF.0050.69.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
87. 31.05.2019 WG.0050.70.2019 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny
88. 6.06.2019 RSO.0050.71.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników
89. 6.06.2019 WG.0050.72.2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.
90. 7.06.2019 CUW.0050.73.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
91. 11.06.2019 WG - PLF.0050.74.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
92. 11.06.2019 WG - PLF.0050.74.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
93. 12.06.2019 RSO.0050. 75. 2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds.Inwestycji i Budownictwa w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
94. 14.06.2019 CUW.0050.76.2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania i przyznania stypendiów w ramach „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”.
95. 17.06.2019 WG - PLF.0050.77.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
96. 17.06.2019 WG - PLF.0050.77.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2019 rok
97. 26.06.2019 CUW.0050.78.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
98. 28.06.2019 WG - PLF.0050.79.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
99. 28.06.2019 WG - PLF.0050.79.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
100. 28.06.2019 WG - PLF.0050.79.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
101. 01.07.2019 WG.0050.80.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Sitkówka-Nowiny, ubiegającą się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
102. 15.07.2019 CUW.0050.81.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
103. 15.07.2019 WG.0050.82.2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
103. 18.07.2019 WG - PLF.0050.83.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
104. 18.07.2019 WG - PLF.0050.83.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
105. 18.07.2019 WG - PLF.0050.83.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
106. 25.07.2019 WG - PLF.0050.84.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
107. 25.07.2019 WG - PLF.0050.84.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
108. 25.07.2019 WG - PLF.0050.84.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
109. 29.07.2019 WG.0050.85.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
109. 30.07.2019 WG.0050.86.2019 w sprawie uchylenia upoważnień Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 06 marca 2015r. oraz z dnia 05 stycznia 2015r.
110. 30.07.2019 WG.0050.87.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy w sprawie uchylenia upoważnień Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 marca 2015 r. oraz z dnia 5 stycznia 2015 r.
111. 31.07.2019 WG - PLF.0050.88.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
112. 31.07.2019 WG - PLF.0050.88.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
113. 07.08.2019 WG – PLF.0050.89.19 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.
114. 21.08.2019 WG - PLF.0050.90.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
115. 21.08.2019 WG - PLF.0050.90.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
116. 21.08.2019 WG - PLF.0050.90.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
117. 27.08.2019 WG - PLF.0050.91.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
118. 27.08.2019 WG - PLF.0050.91.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
119. 27.08.2019 WG - PLF.0050.91.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
120. 27.08.2019 RSO.0050.92.2019 w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019r.
121. 27.08.2019 WG.0050. 93.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
122. 30.08.2019 WG - PLF.0050.94.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
123. 30.08.2019 WG.0050.95.2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
124. 05.09.2019 WG.0050.96.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzatargowym, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny
125. 05.09.2019 WG - PLF.0050.97.2019 w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok
126. 05.09.2019 WG.0050.98.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r
127. 11.09.2019 WG - PLF.0050.99.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
128. 11.09.2019 WG - PLF.0050.99.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2019 rok
129. 11.09.2019 WG - PLF.0050.99.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
130. 17.09.2019 WG.0050.100.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzatargowym, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny
131. 17.09.2019 WG.0050.101.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia NR WG.0050.93.2019 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
132. 20.09.2019 WG - PLF.0050.102.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
133. 20.09.2019 WG-PLF.0050.102.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
134. 20.09.2019 WG-PLF.0050.102.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
135. 23.09.2019 WG.0050.103.2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny
136. 30.09.2019 WG - PLF.0050.104.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
137. 30.09.2019 WG-PLF.0050.104.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
138. 30.09.2019 WG-PLF.0050.104.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
139. 30.09.2019 WG.0050.105.2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
140. 3.10.2019 WG.0050.106.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie bezprzatargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
141. 3.10.2019 WG.0050.107.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny
142. 9.10.2019 WG - PLF.0050.108.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
143. 9.10.2019 WG-PLF.0050.108.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2019 rok
144. 9.10.2019 WG-PLF.0050.108.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
145. 9.10.2019 WG.0050.109.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny dotyczących zmiany nazwy Gminy
146. 9.10.2019 WG.0050.110.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia NR WG.0050.93.2019 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
147. 9.10.2019 WG.0050.111.2019 w sprawie zaopiniowania zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach
148. 9.10.2019 RSO.0050.111.A.2019 w sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zakończeniu odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
149. 14.10.2019 WG.0050.112.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
150. 18.10.2019 WG - PLF.0050.113.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
151. 18.10.2019 WG-PLF.0050.113.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
152. 23.10.2019 WG-PLF.0050.114.2019 w sprawie wewnętrznej procedury raportowania schematów podatkowych dla Gminy Sitkówka-Nowiny
153. 24.10.2019 WG.ZFŚS.0050.115.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG.ZFŚS.0050.29.2019 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
154. 25.10.2019 WG.0050.116.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy Sitkówka-Nowiny
155. 28.10.2019 WG - PLF.0050.117.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
156. 28.10.2019 WG - PLF.0050.117.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
157. 28.10.2019 WG - PLF.0050.117.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
158. 28.10.2019 WG.0050.118.2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za zakwaterowanie w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
159. 28.10.2019 WG.0050.119.2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej
160. 4.11.2019 WG - PLF.0050.120.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
161. 4.11.2019 WG - PLF.0050.120.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
162. 14.11.2019 WG - PLF.0050.121.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
163. 14.11.2019 WG - PLF.0050.121.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
164. 14.11.2019 WG - PLF.0050.121.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
165. 15.11.2019 WG - PLF.0051.122.19 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny na 2020 rok
166. 15.11.2019 WG - PLF.0051.123.19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030
167. 18.11.2019 WG.0050.124.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
168. 19.11.2019 RSO.0050.125.2019 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
169. 19.11.2019 RSO.0050.126.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny i powołania komisji inwentaryzacyjnej
170. 21.11.2019 WG.0050.127.2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
171. 25.11.2019 WG.0050.128.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu plastycznego „święta zero waste” w ramach gminnej kampanii edukacyjnej pod nazwą: „Gospodarka o obiegu zamkniętym jako
model dla systemu gospodarowania odpadami – kampania edukacyjna Gminy Sitkówka-Nowiny” współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
172. 25.11.2019 WG - PLF.0050.129.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
173. 25.11.2019 WG - PLF.0050.129.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
174. 25.11.2019 WG - PLF.0050.129.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
175. 25.11.2019 WG - PLF.0050.130.19 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
176. 25.11.2019 WG - PLF.0050.131.19
w sprawie ustalenia projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
177. 26.11.2019 WG.0050.132.2019 w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Sitkówka-Nowiny
178. 28.11.2019 WG - PLF.0050.133.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
179. 28.11.2019 WG - PLF.0050.133.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
180. 6.12.2019 WG – 0050.134.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
181. 16.12.2019 WG - PLF.0050.135.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
182. 16.12.2019 WG - PLF.0050.135.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
183. 16.12.2019 WG - PLF.0050.135.Z.19 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
184. 23.12.2019 WG - PLF.0050.136.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
185. 23.12.2019 WG - PLF.0050.136.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
186. 30.12.2019 WG - PLF.0050.137.19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
187. 30.12.2019 WG - PLF.0050.137.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
188. 31.12.2019 WG - PLF.0050.138.19 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
189. 31.12.2019 WG - PLF.0050.139.19 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
190. 31.12.2019 WG - PLF.0050.140.19 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
191. 31.12.2019 WG - PLF.0050.140.W.19 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok
192. 31.12.2019 WG - PLF.0050.141.19 w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

 Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 20.02.2020
Podpisał: Sebastian Nowaczkiewicz
Dokument z dnia: 04.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 031