bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Sebastian Nowaczkiewicz

     tel. (+48 41) 347-50-00

     e-mail: wojt@nowiny.com.pl

s.nowaczkiewicz@nowiny.com.pl

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz, prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 3. przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,
 4. nadzorowanie wykonania budżetu,
 5. realizowanie polityki płacowej,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 8. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 9. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy,
 10. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
 11. realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,
 12. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 13. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, a także nad tymi stanowiskami pracy, dla których przepisy szczególne tak stanowią,
 14. sprawowanie ogólnego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, określanie kierunków ich działania oraz udzielanie stosownych wskazówek i wytycznych odnoszących się do realizacji przypisanych zadań,
 15. podejmowanie decyzji w sprawach przeciwdziałań w związku ze zwalczaniem zagrożeń, klęsk żywiołowych i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych,
 16. sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Gminę i podległe jednostki organizacyjne; sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 17. sprawowanie funkcji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 18. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 19. nadzorowanie realizacji zadań Gminy,
 20. wykonywanie uchwał Rady Gminy.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 20.10.2017
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 22 887