bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Gminy Sitkówka-Nowiny

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu i zaprosić do malowniczo położonej Gminy w Górach Świętokrzyskich o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych. Oferujemy Państwu tereny dla rozwoju różnorodnej działalności gospodarczej, przemysłowej, usług i rzemiosła.

Sprzyja temu bardzo dobre połączenie komunikacyjne - kolejowe i drogowe (trasa Warszawa, Kraków, Zakopane, Katowice) oraz dogodna komunikacja podmiejska.

W naszej Gminie znajdziecie Państwo bardzo dobre warunki lokalizacyjne dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego na terenach uzbrojonych w podstawowe media, z infrastrukturą lokalnych dróg dojazdowych.

Zapraszamy do poznania i skorzystania z naszych nowoczesnych obiektów takich jak: Kryta Pływalnia „PERŁA”, stadion sportowy, Publiczne Gimnazjum z halą sportową, profesjonalną aulą konferencyjną i schroniskiem młodzieżowym. Samorząd naszej Gminy jest otwartym i profesjonalnym partnerem.

Naszą dewizą jest życzliwość i służba nie tylko dla lokalnej społeczności, ale dla każdego zainteresowanego współpracą.

Sebastian Nowaczkiewicz
Wójt Gminy
Sitkówka-Nowiny

  

  

  

 


Obwiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowiny.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości wykonania realizacji ustawowych zadań, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 17.06.2020
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 160 720