bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2020

L.P. Data podjęcia zarządzenia Nr Zarządzenia Treść zarządzenia
1. 7.01.2020 KSP.0050.01.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sitkówka-
Nowiny w 2020 r.
2. 10.01.2020 WG.0050.2.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
3. 10.01.2020 WG.0050.3.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
4. 10.01.2020 WG-PLF.0050.04.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
5. 10.01.2020 WG - PLF.0050.04.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
6. 15.01.2020 RSO.0050.4.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze – referenta ds. Gospodarki nieruchomościami i geodezji Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
7. 17.01.2020 WG.0050.5.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
8. 17.01.2020 RSO.0050.6.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2020 roku
9. 20.01.2020 WG.0050.07.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
10. 20.01.2020 WG.0050.08.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006,2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
11. 20.01.2020 WG.0050.09.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020 r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
12. 20.01.2020 WG.0050.09.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020 r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
13. 20.01.2020 WG.0050.10.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
14. 22.01.2020 WG-PLF.0051.11.20 w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy, oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
15. 22.01.2020 WG - PLF.0051.12.20 w sprawie prowadzenia systemu płatności z użyciem terminali płatniczych i przyjęcia „Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu terminali płatniczych”
16. 24.01.2020 0050.13.2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2020/2021
17. 27.01.2020 WG - PLF.0050.14.20 vw sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
18. 27.01.2020 WG-PLF.0050.14.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
19. 31.01.2020 WG.0050.15.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr WG.0050.08.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia20 stycznia 2020r. „w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006,2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie”
20. 31.01.2020 WG - PLF.0050.16.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
21. 31.01.2020 WG - PLF.0050.16.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
22. 05.02.2020 WG - PLF.0050.16A.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
23. 05.02.2020 WG - PLF.0050.16A.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
24. 11.02.2020 RSO.0050.17.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
25. 12.02.2020 WG.0050.18.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą”
26. 12.02.2020 WG.0050.19.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych”
27. 12.02.2020 WG.0050.20.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej”
28. 12.02.2020 WG.0050.21.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
29. 12.02.2020 WG.0050.22.2020 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania Strategii Promocji Gminy Sitkówka-Nowiny
30. 14.02.2020 WG.0050.23.2020 w sprawie zatrudnienia Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
31. 14.02.2020 RSO.0050.24.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
32. 24.02.2020 WG-PLF.0050.25.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
33. 24.02.2020 WG - PLF.0050.25.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
34. 24.02.2020 WG - PLF.0050.25.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
35. 25.02.2020 WG.0050.26.2020 w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sitkówka-Nowiny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
36. 25.02.2020 RSO.0050.27.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. Organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych
37. 26.02.2020 WG.0050.28.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020 r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006,2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
38. 02.03.2020 WG - PLF.0050.29.20 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr WG - PLF.0050.56.18 Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 25.05.2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
39. 04.03.2020 WG.0050.30.2020 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
40. 04.03.2020 WG.0050.31.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
41. 04.03.2020 WG.0050.32.2020 w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok położonych na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny
42. 09.03.2020 WG.0050.33.2020 w sprawie powołania komisji ds. nazewnictwa ulic i placów publicznych w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
43. 09.03.2020 WG - PLF.0050.34.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
44. 09.03.2020 WG - PLF.0050.34.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
45. 09.02.2020 WG - PLF.0050.34.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
46. 09.03.2020 WG.ZFŚS.0050.35.2020 w sprawie zatwierdzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
47. 09.03.2020 WG.ZFŚS.0050.36.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
48. 10.03.2020 WG.0050.37.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
49. 11.03.2020 WG.0050.38.2020 w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań
50. 11.03.2020 WG.0050.39.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19 na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
51. 13.03.2020 WG.0050.40.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
52. 13.03.2020 WG.0050. 41.2020 w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
53. 20.03.2020 WG.0050.42.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) dla dziewcząt z rocznika 2006, 2007
54. 20.03.2020 WG-PLF.0050.43.20 w sprawie dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2020 rok
55. 20.03.2020 WG - PLF.0050.43.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
56. 23.03.2020 WG.0050.44.2020 sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
57. 23.03.2020 WG - PLF.0050.45.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
58. 23.03.2020 WG - PLF.0050.45.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
59. 26.03.2020 RSO.0050.45.1.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze – ds. Obronnych i Obrony Cywilnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych
60. 31.03.2020 WG - PLF.0050.46.20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny za 2019 rok
61. 31.03.2020 WG - PLF.0050.47.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
62. 31.03.2020 WG - PLF.0050.47.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
63. 20.04.2020 WG - PLF.0050.48.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
64. 20.04.2020 WG - PLF.0050.48.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
65. 29.04.2020 WG - PLF.0050.49.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
66. 29.04.2020 WG - PLF.0050.49.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
67. 29.04.2020 WG - PLF.0050.49.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
67.  30.04.2020 WG.0050.50.2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
68. 04.05.2020 WG - PLF.0050.51.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
69. 04.05.2020 WG - PLF.0050.51.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
70. 04.05.2020 WG.0050.52.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny
71. 04.05.2020 WG.0050.53.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
72. 15.05.2020 WG.0050.54.2020 w sprawie powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w lasach miejscowości Szewce
73. 15.05.2020 WG-RGŚ.0050.55.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
74. 19.05.2020 WG.0050.56.20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
75. 21.05.2020 RSO.0050.57.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zakończeniu odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
76. 25.05.2020 WG.0050.58.2020 w sprawie ogłoszenia o sposobie załatwiania Obywateli w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny w związku ze stanem epidemii.
77. 25.05.2020 WG - PLF.0050.59.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
78. 25.05.2020 WG - PLF.0050.59.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
79. 25.05.2020 WG - PLF.0050.59.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
80. 26.05.2020 WG-60/2020 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i Gminnego Biura Spisowego odpowiedzialnych za organizacje i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
81. 26.06.2020 WG.0050.61.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
82. 27.05.2020 WG - PLF.0050.62.20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
83. 27.05.2020 WG.0050.63.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
84. 27.05.2020 WG.0050.64.2020 w sprawie zasad opracowywania raportu o stanie Gminy Sitkówka - Nowiny
85. 01.06.2020 WG - PLF.0050.65.20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2019 r.
86. 02.06.2020 WG.0050.66.2020 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
87. 02.06.2020 WG - PLF.0050.67.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
88. 02.06.2020 WG - PLF.0050.67.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
89. 08.06.2020 WG.0050. 68.2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
90. 15.06.2020 WG - PLF.0050.69.20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach za 2019 r.
91. 16.06.2020 WG.0050.70.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
92. 16.06.2020 RSO.0050.71.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. Księgowości w Referacie Planowania, Budżetu i Finansów
93. 16.06.2020 WG.0050.72.2020 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
94. 22.06.2020 WG.0050. 73.2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
95. 23.06.2020 WG.0050.74.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
96. 24.06.2020 WG.0050.75.2020 w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektów pod nazwą: „Programy Polityki Zdrowotnej na lata 2021-2025 dla Gminy Sitkówka-Nowiny”
97. 24.06.2020 WG - PLF.0050.76.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
98. 24.06.2020 WG - PLF.0050.76.W.20 sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
99. 24.06.2020 WG-PLF.0050.76.1.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
100. 26.06.2020 WG - PLF.0050.77.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
101. 26.06.2020 WG - PLF.0050.77.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
102. 26.06.2020 WG - PLF.0050.77.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
103. 29.06.2020 WG.0050.78.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny
104. 2.07.2020 WG.0050.79.2020 w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
105. 9.07.2020 WG.0050.80.2020 w sprawie przyjęcia Planu Promocji Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2020-2027.
106. 9.07.2020 WG - PLF.0050.81.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
107. 9.07.2020 WG - PLF.0050.81.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
108. 9.07.2020 WG - PLF.0050.81.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
109. 9.07.2020 WG - PLF.0050.81.1.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
110. 15.07.2020 WG - PLF.0050.82.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
111. 15.07.2020 WG - PLF.0050.82.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
112. 22.07.2020 WG.0050.83.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Sitkówka-Nowiny, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
113. 31.07.2020 WG - PLF.0050.83.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
114. 31.07.2020 WG - PLF.0050.83.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
115. 31.07.2020 WG - PLF.0050.83.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
116. 4.08.2020 WG.0050.84.2020 sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
117. 4.08.2020 WG.0050.85.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
118. 14.08.2020 WG - PLF.0050.86.20 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
119. 14.08.2020 RSO.0050.86.2020 w sprawie Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zakończeniu odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
120. 28.08.2020 WG.0050.87.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących wydzierżawienia w trybie pisemnego przetargu ograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
121. 31.08.2020 WG - PLF.0050.88.20 w sprawie określenia zasad postępowania w zakresie trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowych przekazywanych z budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
122. 31.08.2020 WG - PLF.0050.89.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
123. 31.08.2020 WG - PLF.0050.89.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
124. 31.08.2020 WG - PLF.0050.89.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
125. 7.09.2020 WG - PLF.0050.90.20 w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok
126. 7.09.2020 WG.0050.91.2020 w sprawie powołania Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
127. 11.09.2020 WG - PLF.0050.92.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
128. 11.09.2020 WG - PLF.0050.92.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
129. 15.09.2020 WG.0050.93.2020 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego marki STAR 244 RS w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach
130. 17.09.2020 WG.0050.94.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.54.2020 Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy
Podziemia Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w lasach miejscowości Szewce
131. 23.09.2020 WG.0050.95.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2021- 2027
132. 23.09.2020 WG - PLF.0050.96.20 w sprawie dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2020 rok
133. 23.09.2020 WG - PLF.0050.96.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
134. 28.09.2020 WG - PLF.0050.97.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
135. 28.09.2020 WG - PLF.0050.97.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
136. 28.09.2020 WG - PLF.0050.97.1.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
137. 28.09.2020 WG - PLF.0050.97.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
138. 30.09.2020 WG.0050.98.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
139. 7.10.2020 WG.0050.99.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
140. 12.10.2020 WG.0050.100.2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora i użytkowników aplikacji „Wykaz adresowo – mieszkaniowy” w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
141. 13.10.2020 WG - PLF.0050.101.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
142. 13.10.2020 WG.PLF.0050.101.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
143. 13.10.2020 WG.PLF.0050.101.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
144. 19.10.2020 WG.0050.102.2020 w sprawie: powołania Gminnego Koordynatora Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w Gminie Sitkówka-Nowiny
145. 19.10.2020 WG.0050.103.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
146. 20.10.2020 WG.0050.104.2020 w sprawie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Regulaminu Pracy Zdalnej
147. 21.10.2020 WG.0050.105.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
148. 26.10.2020 WG - PLF.0050.106.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
149. 26.10.2020 WG-PLF.0050.106.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
150. 28.10.2020 WG.0050.107.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
151. 29.10.2020 WG.0050.108.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
152. 29.10.2020 WG.PLF.109.20 w sprawie scentralizowania rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Sitkówka-Nowiny oraz określeniem obowiązków związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w jej jednostkach organizacyjnych.
153. 5.11.2020 WG.0050.110.20 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności
154. 12.11.2020 WG - PLF.0050.111.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
155. 12.11.2020 WG -PLF.0050.111.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
156. 12.11.2020 WG - PLF.0050.111.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
157. 12.11.2020 WG.0050.112.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG.RSO.0050.128.2017 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
158. 19.11.2020 WG.0050.113.20 w sprawie zmiany Zarządzenia NR WG.0050.95.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2021- 2027
159. 25.11.2020 WG - PLF.0051.114.20 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowiny na 2021 rok
160. 26.11.2020 WG - PLF.0051.115.20 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2021-2030
161. 26.11.2020 WG - PLF.0050.116.20 sprawie ustalenia projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Nowinach na 2021 rok
162. 26.11.2020 WG - PLF.0050.117.20 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Nowiny na 2021 rok
163. 30.11.2020 WG - PLF.0050.118.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
164. 30.11.2020 WG-PLF.0050.118.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
165. 30.11.2020 WG - PLF.0050.118.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
166. 3.12.2020 WG-0050.119.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku
167. 3.12.2020 WG.0050.120.2020 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020r. dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
168. 7.12.2020 RSO.0050.121.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r.
169. 7.12.2020 WG.0050. 122.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r
170. 7.12.2020 WG.0050. 123.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021r.
171. 9.12.2020 RSO.0050.124. 2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowiska urzędnicze – w celu zastępstwa :Specjalisty ds. Inwestycji i Budownictwa oraz ds. inwestycji i zamówień publicznych, w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
172. 15.12.2020 WG - PLF.0050.125.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
173. 15.12.2020 WG-PLF.0050.125.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
174. 15.12.2020 WG-PLF.0050.125.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
175. 18.12.2020 WG.0050.126.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i użytkowania, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
176. 21.12.2020 WG - PLF.0050.127.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
178. 21.12.2020 WG-PLF.0050.127.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
179. 21.12.2020 WG-PLF.0050.127.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
180. 28.12.2020 KSP.0050.128.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowiny w 2021 r.
181. 28.12.2020 WG 0050.129.2020 w sprawie wykonywania obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi
182. 29.12.2020 WG - PLF.0050.130.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
183. 29.12.2020 WG-PLF.0050.130.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
184. 30.12.2020 WG - PLF.0050.131.20 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Nowinach na 2021 rok
185. 30.12.2020 WG - PLF.0050.132.20 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Nowiny na 2021 rok
186. 31.12.2020 WG - PLF.0050.133.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
187. 31.12.2020 WG-PLF.0050.133.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
188. 31.21.2020 WG-PLF.0050.133.Z.20 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka - Nowiny na 2020 rok.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 02.02.2021
Podpisał: Sebastian Nowaczkiewicz
Dokument z dnia: 20.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 325