bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XIV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 30 listopada 2011 r.

Uchwała Nr RG-XIV/116/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-IV/18/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011-2016.

Uchwała Nr RG-XIV/115/11 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.

Uchwała Nr RG-XIV/114/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr RG- XIII/95/11 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 21 października 2011 roku w sprawie nadania jednolitego tekstu Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowina

Uchwała Nr RG-XIV/113/11 w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji ku

Uchwała Nr RG-XIV/112/11 w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Uchwała Nr RG-XIV/111/11 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XIV/110/11 w sprawie: określenie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XIV/109/11 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2017.

Uchwała Nr RG-XIV/108/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-L/408/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 11 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny,

Uchwała Nr RG-XIV/107/11 w sprawie: uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmen

Uchwała Nr RG-XIV/106/11 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr RG-L/407/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Z

Uchwała Nr RG-XIV/105/11 w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Uchwała Nr RG-XIV/104/11 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011-2015.

Uchwała Nr RG-XIV/103/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr RG-XIV/102/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr RG-XIV/101/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr RG-XIV/100/11 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr RG-XIV/99/11 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 26.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 043