bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

System Informacji o Środowisku

Formularz A – karta informacyjna dla:

– wniosków o wydanie decyzji,
– wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
– wniosków o ustalenie programu dostosowawczego


Formularz B – karta informacyjna dla:

–  decyzji i postanowień,
–  wskazań lokalizacyjnych

Formularz B: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych Przeładunku i Segregacji Odpadów znajdującego się na działkach ew. nr 585/7, 585/85 i 35/402, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny”.


Formularz C – karta informacyjna dla:

– projektów, polityk, strategii, planów lub programów

Formularz C: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

Formularz C: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

Formularz C: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "A"

Formularz C: Projekt zmiany nr 11 miejscowego planu agospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej - plan F"

Formularz C: Projekt zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej - plan F"

Formularz C: Projekt zmiany nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

Formularz C: Projekt zmiany nr nr 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C"

Formularz C: Projekt zmiany nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G",

Formularz C: Projekt zmiany Nr 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz prognoza oddziaływania na środowisko

Formularz C: Projekt zmiany Nr 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz prognoza oddziaływania na środowisko

Formularz C: Projekt zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny - częściowy

Formularz C: Projekt zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Formularz C: Projekt zmiany Nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"

Formularz C: Projekt zmiany Nr 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  - plan Z",

Formularz C: Projekt zmiany Nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji – plan J"

Formularz C: Projekt zmiany nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Kowala – Tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

Formularz C: Projekt zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Formularz C: Projekt zmiany nr 7 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Plan P"

Formularz C: Projekt zmiany nr 10 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala – tereny lasów, zalesień rekreacji i uprawiania sportów motorowych "

Formularz C: Projekt zmiany nr 7 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Plan P"

Formularz C: Projekt zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Formularz C: Projekt zmiany nr 4 do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego – Plan I"


Formularz D – karta informacyjna dla:

– polityk, strategii, planów lub programów


Formularz E – karta informacyjna dla:

– raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
– raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
– sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
– analiz porealizacyjnych,
– przeglądów ekologicznych,
– raportów o bezpieczeństwie,
– dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
– danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
– kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
– informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
– dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów


Formularz F – karta informacyjna dla:

– prognoz oddziaływania na środowisko,
– dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
– rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– opracowań ekofizjograficznych,
– rejestrów substancji niebezpiecznych,
– wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
– rejestrów poważnych awarii

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B", na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B", na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "A", na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej - plan F", na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany nr 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany Nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany Nr 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany Nr 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany Nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H", na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany Nr 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan Z" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany Nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji – plan J" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Kowala – Tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny na środowisko przyrodnicze

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany nr 7 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Plan P" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany nr 10 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala – tereny lasów, zalesień rekreacji i uprawiania sportów motorowych " na środowisko

Treść prognozy

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany nr 7 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Plan P" na środowisko

Formularz F: Prognoza oddziaływania zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny na środowisko przyrodnicze

Formularz F: Prognoza oddziaływania projektu zmiany 4 do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego – Plan I"


Formularz G – karta informacyjna dla:

– wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska


Formularz H – karta informacyjna dla:

– zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia


Formularz H – karta informacyjna dla:

– zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia


Formularz I – karta informacyjna dla:

– innych dokumentówOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Tomasz Bucki
Dokument z dnia: 29.07.2020
Dokument oglądany razy: 5 608