bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXIII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 kwiecień 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXIII/241/20 w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca Kazachstanu

Uchwała Nr RG-XXIII/242/20 w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w lasach miejscowości Szewce

Uchwała Nr RG-XXIII/243/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020

Uchwała Nr RG-XXIII/244/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIII/245/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Zgórsko, obręb ewidencyjny Zagrody, w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIII/246/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIII/247/20 w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.05.2020 r. poz.1729

Uchwała Nr RG-XXIII/248/20 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/404/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.05.2020 r. poz.1730

Uchwała Nr RG-XXIII/249/20 w sprawie zmiany uchwały RG–XVII/190/19 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.04.2020 r. poz.1724

Uchwała Nr RG-XXIII/250/20 w sprawie  zmiany uchwały RG – XVII/191/19 Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.04.2020 r. poz.1725

Uchwała Nr RG-XXIII/251/20 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku

Uchwała Nr RG-XXIII/252/20 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny za 2019 rok

Uchwała Nr RG-XXIII/253/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XII/113/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIII/254/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.04.2020 r. poz.1726

Uchwała Nr RG-XXIII/255/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.04.2020 r. poz.1727

Uchwała Nr RG-XXIII/256/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.04.2020 r. poz.1728Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 06.05.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 05.05.2020
Dokument oglądany razy: 1 151