bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– VIII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 25 marzec 2019 r.

Uchwała Nr RG-VIII/66/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.03.2019 r. poz. 1511

Uchwała Nr RG-VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019–2025

Uchwała Nr RG-VIII/68/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok

Uchwała Nr RG-VIII/69/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - V/36/18 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2019

Uchwała Nr RG-VIII/70/19 w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ na 2019 rok

Uchwała Nr RG-VIII/71/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu

Uchwała Nr RG-VIII/72/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Uchwała Nr RG-VIII/73/19 w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-VIII/74/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/228/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej uchwalonej uchwałą Nr RG-XXXII/280/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013 r. zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

Uchwała Nr RG-VIII/75/19 w sprawie zmiany numer 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26.04.2019 r. poz. 1960

Uchwała Nr RG-VIII/76/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.03.2019 r. poz. 1512

Uchwała Nr RG-VIII/77/19 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.03.2019 r. poz. 1513

Uchwała Nr RG-VIII/78/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.03.2019 r. poz. 1514

Uchwała Nr RG-VIII/79/19 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.03.2019 r. poz. 1515

Uchwała Nr RG-VIII/80/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Uchwała Nr RG-VIII/81/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 rokuOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 03.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 953