bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Grudzień 2017 rok

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017

4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/298/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/300/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/301/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

10. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

17. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVII/307/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, niezabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej

19. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „FAMILIJNA”

20. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „ŁĄKOWA”

21. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „SPACEROWA”

22. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „LEONÓW”

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny

24. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działki numer 460/13 w miejscowości Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny

25. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od osoby prawnej działek numer 238/25, 238/26 i 238/28 w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny

26. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki numer 62/6 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

27. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na termomodernizację oraz wymianę części pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

28. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

29. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

30. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny oraz barierek i umocnienia skarpy, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

31. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej w Nowinach na dz. nr ewid. 533/181, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

32. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na montaż trzech kamer wraz z rejestratorem do monitorowania terenu, na rzecz jednostki budżetowej - Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach

33. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

34. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

35. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/213/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 r. z dnia 04.02.2013 r., poz. 617)

36. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka - Nowiny”

37. Projekt uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

38. Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

39. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku

40. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku

41. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 rokuOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 21.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 723