bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 22 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr RG - XX / 245 / 16 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2021

Uchwała Nr RG - XX / 244 / 16 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika

Uchwała Nr RG - XX / 243 / 16 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XX / 242 / 16 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XX / 241 / 16 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji zmiany usytuowania przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XX / 240 / 16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr RG - XX / 239 / 16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XX / 238 / 16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020

Uchwała Nr RG - XX / 237 / 16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

Uchwała Nr RG - XX / 236 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020

Uchwała Nr RG - XX / 235 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

Uchwała Nr RG - XX / 234 / 16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2016 roku

Uchwała Nr RG - XX / 233 / 16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok

Uchwała Nr RG - XX / 232 / 16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 30.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 712