bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XLIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 25 czerwiec 2014 r.

Uchwała Nr RG – XLIII/374/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2014 roku

Uchwała Nr RG – XLIII/373/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr RG – XLIII/372/14 w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy dla obiektu fizjograficznego

Uchwała Nr RG – XLIII/371/14 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie boksów garażowych, usytuowanych na części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny przy kotłowni, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu

Uchwała Nr RG – XLIII/370/14 w sprawie zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Wola Murowana – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan P”

Uchwała Nr RG – XLIII/369/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji – plan J”

Uchwała Nr RG – XLIII/368/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XLIII/367/14 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVIII/321/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2014

Uchwała Nr RG – XLIII/366/14 w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, na realizację na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny zadań własnych gminy, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji

Uchwała Nr RG – XLIII/365/14 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVIII/316/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – XLIII/364/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok

Uchwała Nr RG – XLIII/363/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rokOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 05.08.2014
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 02.07.2014
Dokument oglądany razy: 4 241