bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Fundusz Alimentacyjny

Od dnia 1 października 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr. 1 poz. 7 z późn. zm)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

1. do ukończenia 18 roku życia albo,

2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

2. zawarła związek małżeński;

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach pok. Nr 16.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świaczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27,30b,30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51,poz.307 z późn. zm.), każdego członka rodziny zawierające informacje o wysokości:
- dochodu,
-składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
-należnego podatku;

2. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

3. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenie sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
- zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z :
• Brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
• Brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Wniosek

⇒Wnioski do PobraniaOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 12.04.2013
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 11.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 950