bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXV Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 26 czerwiec 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXV/266/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny wotum zaufania

Uchwała Nr RG-XXV/267/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok

Uchwała Nr RG-XXV/268/20 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXV/269/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr RG-XXV/270/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.07.2020 r. poz. 2466

Uchwała Nr RG-XXV/271/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XXV/272/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.07.2020 r. poz. 2467

Uchwała Nr RG-XXV/273/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2020/2021 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.07.2020 r. poz. 2468

Uchwała Nr RG-XXV/274/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/491, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXV/275/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXV/276/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXV/277/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXV/278/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe"

Uchwała Nr RG-XXV/279/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG - IX / 86 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych na dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXV/280/20 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej, na działce nr ewid. 35/426 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXV/281/20 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr „4a" do rurociągu magistralnego, zasilającego w wodę miejscowości Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem w energię elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód popłucznych w m. Bolechowice, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG-XXV/282/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku

Uchwała Nr RG-XXV/283/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku

Uchwała Nr RG-XXV/284/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 rokuOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 03.07.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 03.07.2020
Dokument oglądany razy: 756