bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.06.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Witamy na stronie Gminy Sitkówka-Nowiny

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu i zaprosić do malowniczo położonej Gminy w Górach Świętokrzyskich o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych. Oferujemy Państwu tereny dla rozwoju różnorodnej działalności gospodarczej, przemysłowej, usług i rzemiosła.

Sprzyja temu bardzo dobre połączenie komunikacyjne - kolejowe i drogowe (trasa Warszawa, Kraków, Zakopane, Katowice) oraz dogodna komunikacja podmiejska.

W naszej Gminie znajdziecie Państwo bardzo dobre warunki lokalizacyjne dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego na terenach uzbrojonych w podstawowe media, z infrastrukturą lokalnych dróg dojazdowych.

Zapraszamy do poznania i skorzystania z naszych nowoczesnych obiektów takich jak: Kryta Pływalnia „PERŁA”, stadion sportowy, Publiczne Gimnazjum z halą sportową, profesjonalną aulą konferencyjną i schroniskiem młodzieżowym. Samorząd naszej Gminy jest otwartym i profesjonalnym partnerem.

Naszą dewizą jest życzliwość i służba nie tylko dla lokalnej społeczności, ale dla każdego zainteresowanego współpracą.

Sebastian Nowaczkiewicz
Wójt Gminy
Sitkówka-Nowiny

  

  

  

 


Obwiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach danych osobowych jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny.
Adres: ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
Inspektor ochrony danych: Dominika Jankowicz
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny:
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe zbierane i przetwarzane w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. oraz w innych aktach prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny.
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Prawo do dostępu danych osobowych:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa.
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 04.06.2020
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 896 254