bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XVI Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 25 listopad 2019 r.

Uchwała Nr RG-XVI/158/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.12.2019 r. poz. 4642

Uchwała Nr RG-XVI/159/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLIII/372/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy dla obiektu fizjograficznego

Uchwała Nr RG-XVI/160/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

Uchwała Nr RG-XVI/161/19 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonej w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XVI/162/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XVI/163/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XVI/164/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na działce nr ewid. 533/181 w m. Nowiny na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XVI/165/19 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 25/26 w m. Słowik na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego do Uchwały Nr RG-XVI/166/19

Uchwała Nr RG-XVI/166/19 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Uchwała Nr RG-XVI/167/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny - Obwieszczenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 02.12.2019 r. poz. 4644

Uchwała Nr RG-XVI/168/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.12.2019 r. poz. 4643

Uchwała Nr RG-XVI/169/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XVI/170/19 w sprawie przyjęcia zwracanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach mienia Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XVI/171/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019-2025Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 07.01.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 03.12.2019
Dokument oglądany razy: 1 469