bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XVII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 16 grudzień 2019 r.

RG-XVII/172/19 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5282

RG-XVII/173/19 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019-2030

RG-XVII/174/19 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok

RG-XVII/175/19 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu

RG-XVII/176/19 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/72/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

RG-XVII/177/19 uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5283

RG-XVII/178/19 uchwała w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie nawierzchni parkingu przy placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

RG-XVII/179/19 uchwała w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala nr 51B, Gm. Sitkówka-Nowiny, dz. nr ewid. 608/6 na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala

RG-XVII/180/19 uchwała w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

RG-XVII/181/19 uchwała w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

RG-XVII/182/19 uchwała w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

RG-XVII/183/19 uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5284

RG-XVII/184/19 uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5285

RG-XVII/185/19 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5286

RG-XVII/186/19 uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5287

RG-XVII/187/19 uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5288

RG-XVII/188/19 uchwała w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5289

RG-XVII/189/19 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5290

RG-XVII/190/19 uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5291

RG-XVII/191/19 uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.12.2019 r. poz. 5292

RG-XVII/192/19 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

RG-XVII/193/19 uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020

RG-XVII/194/19 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji

RG-XVII/195/19 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku

RG-XVII/196/19 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku

RG-XVII/197/19 uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku

RG-XVII/198/19 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

RG-XVII/199/19 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu KieleckiegoOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 23.12.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 18.12.2019
Dokument oglądany razy: 1 379