bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Sprawozdania i informacje budżetowe


Rok 2019


Sprawozdanie Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych) na dzień 31.03.2019

Sprawozdanie Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych) na dzień 31.03.2019

Sprawozdanie RB-N (o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 31.03.2019

Rb-30S (sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych) na 31.03.2019

Sprawozdanie Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) na 31.03.2019


Rok 2018


Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Sprawozdanie Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych) na dzień 31.12.2018

Sprawozdanie Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych) na dzień 31.12.2018

Sprawozdanie Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31.12.2018

Sprawozdanie RB-N (o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 31.12.2018

Rb-30S (sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych)

Sprawozdanie Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) na 31.12.2018

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych) na dzień 30.09.2018

Sprawozdanie Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych) na dzień 30.09.2018

Sprawozdanie Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 30.09.2018

Sprawozdanie RB-N (o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 30.09.2018

Sprawozdanie Rb-30S (z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych)

Sprawozdanie Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji)

Sprawozdanie Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych) na dzień 30.06.2018

Sprawozdanie Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych) na dzień 30.06.2018

Sprawozdanie Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 30.06.2018

Sprawozdanie RB-N (o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 30.06.2018

Sprawozdanie Rb-30S (z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych)

Sprawozdanie Rb-28NWS (z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku roku do dnia 31 marca roku 2018)

Sprawozdanie Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji)

Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I pólrocze 2018 r.

Uchwała RIO w sprawie korekty opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I polrocze 2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsiewzięc za I polrocze 2018 r. Gminy Sitkówka-Nowiny

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących w I półroczu w 2018 r.

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I polroczu 2018 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Przychodnia Nowiny SZPOZ

Gminny Ośrodek Kultury „Perła"

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach

Sprawozdania

Sprawozdanie Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych) na dzień 31.03.2018

Sprawozdanie Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych) na dzień 31.03.2018

Sprawozdanie Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31.03.2018

Sprawozdanie RB-N (o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 31.03.2018

Sprawozdanie Rb-30S (z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych)

Sprawozdanie Rb-28NWS (z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku roku do dnia 31 marca roku 2018)

Sprawozdanie Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji)

Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 3a do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podniotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykazu osób prawnych, którym udzielono pomocy

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2017 r.

Sprawozdania

Sprawozdanie Rb-28S (z wykonaia planu wydatków budżetowych) na dzień 31.122017

Sprawozdanie Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych) na dzien 31.12.2017

Sprawozdanie Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31.12.2017

Sprawozdanie RB-ST (o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki) na dzień 31.12.2017


Rok 2017


Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

Opinia RIO o projekcie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2018

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.09.2017 r.

Sprawozdanie Rb-Z kwarttalne o stanie zobowiązań wg tytułow dłużnych o raz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w Nowinach

Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I polrocze 2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze pólrocze 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I połrocze 2017 r.

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 do informacji

Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r. Gminy Sitkówka-Nowiny

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 do informacji

Informacja o wykonaniu planu finansowego na dzień 30.06.2017 r.

Przychodnia Nowiny SZPOZ

Gminny Ośrodek Kultury „Perła"

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach

Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.03.2017 r.


Rok 2016


Uchwała RIO w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.

Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 r.

Opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie absolutorium

UCHWAŁA NR RG - XXXI - 364 - 17 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rok

UCHWAŁA NR RG - XXXI - 365 - 17 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2016 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 3a do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Informacja z wykonania planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury "Perła" w Nowinach

Informacja z wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna

Informacja z wykonania planu finansowego – Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł za 2016 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 r.

Sprawozdania:

Opinia RIO o informacji wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze pólrocze 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I połrocze 2016 r.

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 do informacji

Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r. Gminy Sitkówka-Nowiny

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 do informacji

Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31 marzec 2016 r.


Rok 2015


Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 r.

Opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie absolutorium

UCHWAŁA NR RG - XX- 232- 16 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok

UCHWAŁA NR RG - XX- 233- 16 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2015

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 3a do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Informacja z wykonania planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury "Perła" w Nowinach

Informacja z wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna

Informacja z wykonania planu finansowego – Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł za 2015 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30 września 2015 r.

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sitkówka-Nowiny

Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowani się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I pólrocze 2015 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowiach

Informacja z wykonania planu finasowego jednostki organizacyjnej kultury -Gminna Biblioteka Publiczna

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

Sprawozdania:

Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sitkowka-Nowiny na 2015 r.

Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 r.


Rok 2014


Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2014

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2a do sprawozdania

Załącznik nr 2b do sprawozdania

Załącznik nr 2c do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł za 2014 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2014 r.

Sprawozdania:

Sprawozdania:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 30.09.2014 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. wraz z załącznikami

Informacja z wykonania planu finansowego Gminny Ośrodek Kultury "Perła" w Nowinach od 01.01.2014 do 30.06.2014

Informacja z wykonania planu finansowego Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach od 01.01.2014 do 30.06.2014

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach od 01.01.2014 do 30.06.2014

Sprawozdania:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 31.03.2014 r.

 

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2013 r.

  

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 r.

Opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie absolutorium


Rok 2013


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.09.2013 r.

Sprawozdania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2013

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2a do sprawozdania

Załącznik nr 2b do sprawozdania

Załącznik nr 2c do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł za 2013 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2013 r.

 Informacja o wykonaniu budżet Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.06.2013 wraz z załącznikami

Informacja o wykonaniu budżet Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.03.2013

  

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2012 r.


Rok 2012


Sprawozdania

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2012

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2a do sprawozdania

Załącznik nr 2b do sprawozdania

Załącznik nr 2c do sprawozdania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r.

Opinia RIO w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu

Informacja o stanie mienia komunalnego (zasób nieruchomości) na dzień 31.12.2012 r.

Sprawozdania finansowe osób prawnych

Sprawozdania finansowe za rok 2012

Wykazy osób którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożeń na raty

 

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2011 r.

 

Sprawozdania:Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 17.06.2019
Podpisał: Ewa Mazur
Dokument z dnia: 17.05.2018
Dokument oglądany razy: 7 452