bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– V Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 grudzień 2018 r.

Uchwała Nr RG-V/26/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.01.2019 r. poz. 153


Uchwała Nr RG-V/27/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023


Uchwała Nr RG-V/28/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019-2025


Uchwała Nr RG-V/29/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.01.2019 r. poz. 154


Uchwała Nr RG-V/30/18 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok


Uchwała Nr RG-V/31/18 w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92) - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.01.2019 r. poz. 155


Uchwała Nr RG-V/32/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwała Nr RG-V/33/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwała Nr RG-V/34/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwała Nr RG-V/35/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwała Nr RG-V/36/18 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2019


Uchwała Nr RG-V/37/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - Obwieszczenie, które jest załącznikiem do uchwały ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.01.2019 r. poz. 156


Uchwała Nr RG-V/38/18 w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12.02.2019 r. poz. 823


Uchwała Nr RG-V/39/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie placu zabaw dz. nr ewid. 256 w m. Bolechowice, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice


Uchwała Nr RG-V/40/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej na placu zabaw na terenie dz. nr ewid. 256 w m. Bolechowice, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice


Uchwała Nr RG-V/41/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż zestawu zabawowego Olimpia na placu zabaw na dz. nr ewid. 202 w m. Szewce, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach


Uchwała Nr RG-V/42/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzenia zabawowego linarium Jodełka na placu zabaw na dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach


Uchwała Nr RG-V/43/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach


Uchwała Nr RG-V/44/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż zestawu zabawowego „sieć rybacka” na placu zabaw na działce nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach


Uchwała Nr RG-V/45/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzenia typu „street workout” na terenie siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach


Uchwała Nr RG-V/46/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na budowę ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej i barierki przy altanie rekreacyjnej na działce nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach


Uchwała Nr RG-V/47/18 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych w m. Wola Murowana na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach


Uchwała Nr RG-V/48/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach


Uchwała Nr RG-V/49/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku


Uchwała Nr RG-V/50/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku


Uchwała Nr RG-V/51/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku


Uchwała Nr RG-V/52/18 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do partnerstwa projektowego oraz przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 13.02.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 04.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 278