bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Listopad 2017 rok

1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

2. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny instrumentem płatniczym

3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok

Autoprawka Wójta Gminy - Zał. Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/302/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXV/427/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. NOWIŃSKIE CENTRUM ROZWOJU Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 1.3. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2022

9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIENIOWA” w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

11. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działki numer 309/7 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

12. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki numer 322/11 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

13. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działek numer 713/16 i 713/17 w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny

14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Nowinach

15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bolechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bolechowicach

16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali

17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Nowinach

18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, w Branżową Szkołę I stopnia

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIV/168/15 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ventus” w Nowinach do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVII / 343 / 17 Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji projektu ,,Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznychOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Wójt Gminy
Dokument z dnia: 22.11.2017
Dokument oglądany razy: 2 061