bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Czerwiec 2018 rok

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok

2. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z wykonania budżetu za 2017 rok

3.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

4.  Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny

5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

7. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

8. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie boiska wielofunkcyjnego na terenie dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

9. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości KOWALA nazwy ulicy „KRYSZTAŁOWA”

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/247, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/248, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

12. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych lub ich części oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 585/54, 585/57, 35/440, 35/441, 35/42, 35/43, 35/44, 35/445, 35/46, 35/47, 35/50, 35/51, 35/52 i 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/386 od osób fizycznych w miejscowości Nowiny w Gminie Sitkówka-Nowiny

14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/169/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

19. Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

20. Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny powołanej uchwałą Nr RG-XLIII/536/18.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 19.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 310