bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Marzec 2018 rok

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok”

5. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

6. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

7. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVIII/510/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka–Nowiny

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka – Nowiny

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 rokuOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 21.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 16.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 416