bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXXVI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 listopad 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXXVI / 452 / 17 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji projektu ,,Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Uchwała Nr RG - XXXVI / 451 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVII / 343 / 17 Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3690

Uchwała Nr RG - XXXVI / 450 / 17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIV/168/15 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ventus” w Nowinach do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXXVI / 449 / 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, w Branżową Szkołę I stopnia

Uchwała Nr RG - XXXVI / 448 / 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXXVI / 447 / 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali

Uchwała Nr RG - XXXVI / 446 / 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bolechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bolechowicach

Uchwała Nr RG - XXXVI / 445 / 17 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXXVI / 444 / 17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działek numer 713/16 i 713/17 w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXXVI / 443 / 17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki numer 322/11 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXXVI / 442 / 17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działki numer 309/7 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXXVI / 441 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIENIOWA” w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3689

Uchwała Nr RG - XXXVI / 440 / 17 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3688

Uchwała Nr RG - XXXVI / 439 / 17 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2022 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz.3687

Uchwała Nr RG - XXXVI / 438 / 17 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr RG - XXXVI / 437 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXV/427/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. NOWIŃSKIE CENTRUM ROZWOJU Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 1.3. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Uchwała Nr RG - XXXVI / 436 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/302/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXXVI / 435 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXXVI / 434 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3686

Uchwała Nr RG - XXXVI / 433 / 17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny instrumentem płatniczym - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3685

Uchwała Nr RG - XXXVI / 432 / 17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3684Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 05.12.2017
Dokument oglądany razy: 2 237