bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXXV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 24 październik 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXXV / 431 / 17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 31.10.2017 r. poz. 3278

Uchwała Nr RG - XXXV / 430 / 17 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXXV / 429 / 17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie mobilnych ścianek działowych w dwóch pomieszczeniach budynku Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na rzecz jednostki budżetowej - Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXXV / 428 / 17 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji usytuowania przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXXV / 427 / 17 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. NOWIŃSKIE CENTRUM ROZWOJU Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 1.3. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Uchwała Nr RG - XXXV / 426 / 17 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. JESTEM KOBIETĄ, WIĘC IDĘ. CYTOLOGIA Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 1.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałania: 1.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej

Uchwała Nr RG - XXXV / 425 / 17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017

Uchwała Nr RG - XXXV / 424 / 17 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 31.10.2017 r. poz. 3277

Uchwała Nr RG - XXXV / 423 / 17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny - Obwieszczenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 31.10.2017 r. poz. 3279

Uchwała Nr RG - XXXV / 422 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXXV / 421 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 31.10.2017 r. poz. 3276Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 02.11.2017
Dokument oglądany razy: 2 215