bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja VII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr RG – VII / 73 / 15 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG – VII / 72 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sitkówka-Nowiny od Dyckerhoff Polska Spółka z o.o., sieci kanalizacji burzowej zlokalizowanej na terenie byłego Zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w Nowinach

Uchwała Nr RG – VII / 71 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sitkówka-Nowiny od Dyckerhoff Polska Spółka z o.o., sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanych na terenie byłego Zakładu I Cementowni Nowiny, oraz na przekazanie przejętych sieci, w istniejącym stanie technicznym, w użytkowanie do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG – VII / 70 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie i upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” w Nowinach, wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru, oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, w tym placu festynowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – VII / 69 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie i upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym, przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – VII / 68 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na finasowanie i upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego "Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w msc. Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – VII / 67 / 15 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wykonaniem siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach przy ul. Gimnazjalnej, na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG – VII / 66 / 15 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wykonaniem siłowni zewnętrznych na terenie miejscowości Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG – VII / 65 / 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VII / 64 / 15 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG – VII / 63 / 15 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VII / 62 / 15 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VII / 61 / 15 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VII / 60 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VII / 59 / 15 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała Nr RG – VII / 58 / 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-IV/26/15 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2015

Uchwała Nr RG – VII / 57 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020

Uchwała Nr RG – VII / 56 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

Uchwała Nr RG – VII / 55 / 15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG – VII / 54 / 15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach

Uchwała Nr RG – VII / 53 / 15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-NowinachOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 15.05.2015
Dokument oglądany razy: 5 315