bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja IV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 26 stycznia 2011 r

Uchwała Nr RG-IV/32/11 w sprawie: przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej z uzbrojeniem, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Uchwała Nr RG-IV/31/11 w sprawie: przekazania w użytkowanie składników majątkowych Przedszkola Samorządowego z grupą żłobkową, zrealizowanego w Nowinach przy ul. Parkowej, na działkach nr ewid. 533/181, 533/9, 533/11, stanowiących mienie komun

Uchwała Nr RG-IV/30/11 w sprawie: uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2010-2032”.

Uchwała Nr RG-IV/29/11 w sprawie: uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2010-2017” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-IV/28/11 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki Nr 585/79 oraz Nr 35/256; 585/191, położonych w obrębie Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-IV/27/11 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami garażowymi, położonych w Nowinach, obręb Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-IV/26/11 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach.

Uchwała Nr RG-IV/25/11 w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Nr RG-IV/24/11 w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym z grupą żłobkową oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-IV/23/11 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG- II/XVI/94 z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Nowinach oraz zmiany uchwały RG-XLVIII/356/06 z dnia 25 października

Uchwała Nr RG-IV/22/11 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Gminny zarząd Budynków w Sitkówce-Nowinach” oraz zmiany uchwały Nr RG-XXVII/1

Uchwała Nr RG-IV/21/11 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2011.

Uchwała Nr RG-IV/20/11 w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok.

Uchwała Nr RG-IV/19/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-L/403/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących

Uchwała Nr RG-IV/18/11 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011-2016.

Uchwała Nr RG-IV/17/11 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Sitkówka-Nowiny.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 06.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 137