bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

1. GEODEZJA

Wniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości (pdf, word)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (pdf, word)

Wniosek o wydanie postanowienia podziałowego nieruchomości (pdf, word)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego


2. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny tworzy i prowadzi Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej,w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Rejestr Działalności Regulowanej

wniosek o wpis do RDR

Oświadczenie o spełnianiu wymagań do RDR


3. Wywóz nieczystości ciekłych
W celu uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy złożyć wniosek zgodnie z art. 8. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).
Zezwolenie będzie wydawane w oparciu o art. 8a i art. 9 ww. ustawy.
Do pobrania: wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

4. Informacje dla właścicieli zwierząt

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG – XXV/194/12 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są m. in. do:

 • sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami oraz stałego i skutecznego dozoru;
 • wyprowadzać psy w miejsca publiczne tylko na smyczy i w kagańcu;
 • niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń (odchodów) spowodowanych przez te zwierzęta;
 • nieruchomość oznakować tabliczką ostrzegawczą;
 • przestrzegania zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony zwierząt;
 •  systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym;

Informacje dodatkowe:

 • Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny prowadzi finansowane z budżetu akcje:
 • trwałego znakowania psów mikroczipami;
 • sterylizacji i kastracji psów i kotów.

Zgłoszenie do wpisu safe animal (pdf, word)

Zgłoszenie sterylizacji kota (pdf, word)

Zgłoszenie sterylizacji psa (pdf, word)

Zgłoszenie zamiaru czipowania – kota (pdf, word)

Zgłoszenie zamiaru czipowania – psa (pdf, word)


5. Informacje dotyczące wycinki drzew

Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220, ze zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta.

Zezwolenia nie wymagają m. in. drzewa i krzewy owocowe. W odniesieniu do gruntów leśnych stosownej zgody na wycięcie oraz potwierdzenie legalności pozyskania drewna udziela pracownik ds. lasów prywatnych ze Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do:

 • grunty leśne – Starosto Powiatowe w Kielcach;
 • grunty nieleśne i pozostałe – Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny ( do wniosku załączyć kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości oraz Szkic sytuacyjny lub podkład mapowy z zaznaczeniem lokalizacji drzew i krzewów).

Wniosek na wycięcie drzew lub krzewów dla prowadzących działalność gospodarczą (pdf, word)

Zgłoszenie wycinki drzew (pdf, word)

Oświadczenie (pdf. word)


6. Informacje dotyczace usuwania azbestu

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG – IV/30/11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu Usuwania Azbestu dla Sitkówka-Nowiny na lata 2010-2032" oraz w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Nr WG-RGŚ.0050.10.2012 z dnia 23.01.2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy w usunięciu odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2010-2032", osoby planujące skorzystanie z pomocy Urzędu Gminy, w usunięciu odpadów azbestowych zobowiązane są m. in. do:

- złożenia wniosku do 31-go marca roku, w którym zamierzają usunąć azbest;
- dołączenia do wniosku o udzielenie pomocy w usunięciu odpadów zawierających azbest niezbędnych załączników, tj. obmiar i szkic graficzny i inne niezbędne upoważnienia i oświadczenia;

Wnioski, które złożone zostaną po terminie znajda się na liście rezerwowej na dany rok lub zostaną zrealizowane w roku następnym.

Wniosek o usuniecie azbestu (pdf, word)

Regulamin udzielania pomocy w usuwaniu azbestu


7. Utrzymanie czystości

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpodami komunalnymi

Formularz deklaracji do pobrania

Załącznik do deklaracji


8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP (pdf, word)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki wg MPZP (pdf, word)Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 27.04.2018
Podpisał: Andrzej Waśko
Dokument z dnia: 05.01.2018
Dokument oglądany razy: 10 040