bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Skarbnik

 

  Skarbnik Gminy

  Joanna Młynarczyk-Kusińska

   tel. (+48 41) 347-50-30

   e-mail: skarbnik@nowiny.com.pl

               j.mlynarczyk-kusinska@nowiny.com.pl

 

Kompetencje i zadania Skarbnika Gminy

Do zadań Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu i jednostki budżetowej należy:

 1. Prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Sitkówka - Nowiny i jednostki budżetowej, tj. Urzędu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Gminy i Urzędu Gminy.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  – zgodności operacj i gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
  – kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Żądanie od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień, w celu realizacji czynności kontrolnych.
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 6. Kierowanie pracą i sprawowanie bezpośredniego nadzoru na działalnością Referatu Planowania, Budżetu i Finansów, w sposób zapewniający optymalną realizację zadań,
 7. Nadzór nad realizacją, ewidencją, windykacją i sprawozdawczością dochodów budżetowych,
 8. Opracowywanie i przekazywanie do referatów, na samodzielne stanowiska pracy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym wytycznych w celu sporządzania wniosków dotyczących budżetu.
 9. Koordynowanie i nadzorowanie opracowania projektu budżetu oraz jego zmian.
 10. Koordynowanie i nadzorowanie opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian,
 11. Przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących polityki finansowej i planowania budżetu.
 12. Analiza wykonania budżetu i wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie do Wójta Gminy – monitorowanie tych zmian.
 13. Nadzór nad przygotowaniem planów finansowych dla poszczególnych jednostek.
 14. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu i przedkładanie ich Wójtowi Gminy.
 15. Koordynowanie i nadzór sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych.
 16. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych, bilansów z wykonania budżetu i ich analiz.
 17. Kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań.
 18. Nadzorowanie wykonywania prac przez inne jednostki organizacyjne niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 19. Terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 20. Zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczeniem dotacji udzielonych z budżetu Gminy.
 21. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i projektów uchwał Rady Gminy dotyczących gospodarki finansowej Gminy.
 22. Zarządzanie ryzykiem w zakresie prowadzonych spraw przez Referat Planowania, Budżetu i Finansów.
 23. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej w zakresie działań należących do właściwości Referatu Planowania, Budżetu i Finansów.
 24. Nadzór procesu prawidłowego obiegu dokumentów księgowych w jednostce wprowadzonego odrębnym Zarządzeniem Wójta a także wnioski o jego zmiany
 25. Kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu (zobowiązań) kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, jak również udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
 26. Reprezentowanie Wójta w pracach Rady Gminy oraz jej komisjach w zakresie powierzonych zadań,
 27. Przedkładanie Wójtowi projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie realizowanych zadań oraz dokonywanie ich wstępnej oceny merytorycznej,
 28. Nadzorowanie spraw dotyczących egzekucji należności pieniężnych, dla których organem właściwym dla ustalenia lub określenia i pobierania jest Wójt Gminy.
 29. Nadzór nad realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy.
 30. Nadzór spraw dotyczących podatków i opłat.
 31. Przeprowadzanie doraźnych kontroli kasy, a w przypadku stwierdzenia ewentualnych niedoborów lub nadwyżek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 32. Podejmowanie działań zabezpieczających zachowanie równowagi budżetowej i niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny budżetowej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Gmin, w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
 33. Nadzór nad terminowym i prawidłowym umieszczaniem na stronie internetowej BIP sprawozdań finansowych, uchwał dotyczących gospodarki finansowej, zmian w budżecie.
 34. Nadzorowanie prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego w przypadku wyodrębnienia Funduszu w budżecie w zakresie kompetencji Referatu.
 35. Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych prowadzonego referatu, w tym m.in. delegacje pracowników, inkaso, odsetki.
 36. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 37. Współpraca z Bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych Gminy lokat, negocjacji, kredytów itp.


Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 20.10.2017
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 14 075