bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dodatek mieszkaniowy


Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia równocześnie trzech poniżej opisanych warunków.
Przysługuje on:

najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta – czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),

 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (np. podstawie umowy użyczenia),
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, czyli kwoty 1 477,79 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, a więc kwoty 1 055,56 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania dochodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

WAŻNE!!!
O dodatek można ubiegać się również gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).
Powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

 • dla 1 osoby 35 m2
 • dla 2 osób 40 m2
 • dla 3 osób 45 m2
 • dla 4 osób 55 m2
 • dla 5 osób 65 m2
 • dla 6 osób 70 m2
 • więcej niż 6 osób +5 m2 na osobę

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 1. 30% lub
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:
Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

+30%

 • dla 1 osoby 45,5 m2
 • dla 2 osób 52,0 m2
 • dla 3 osób 58,5 m2
 • dla 4 osób 71,5 m2
 • dla 5 osób 84,5 m2
 • dla 6 osób 91,0 m2

+50% – udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

 • dla 1 osoby 52,5 m2
 • dla 2 osób 60,0 m2
 • dla 3 osób 67,5 m2
 • dla 4 osób 82,5 m2
 • dla 5 osób 97,5 m2
 • dla 6 osób 105,0 m2

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków
Co należy zrobić aby dodatek otrzymać

 1. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Białe Zagłębie 25 w Nowinach i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Z wnioskiem trzeba udać się do Zakładu Gospodarki Komunalnej na ul. Parkowej w Nowinach (w przypadku mieszkańców bloków). Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
  1. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę lub składa oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, wyposażeniu technicznym domu oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
 3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
 4. Komplet dokumentów, składa się w siedzibie GOPS w Nowinach.
  W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych:
  1. ruchomości i nieruchomości,
  2. zasobów pieniężnych.
 5. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
  Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
  Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik GOPS-u ustali, że:
  1. występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
  2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. W lokalach, w których brak: Co, CW lub gazu otrzymują ryczałt, który pobierają w kasie.
Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?
Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy. Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Wymagane dokumenty o przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, poświadczony w administracji.
 • Wymiar opłat (wydruk czynszu) – aktualny na miesiąc złożenia wniosku.
 • Deklarację o wysokości dochodu, która zawiera wszystkie źródła dochodu osób zgłoszonych do wydruku czynszowego.
 • Każda osoba pełnoletnie – oświadczenie uzupełniające, czyli opis sytuacji finansowej.
 • Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny
 • Oświadczenie – zgoda dotycząca możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
 • Emeryci i renciści – albo zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury brutto wraz ze wszystkimi dodatkami, albo ostatnia decyzję ZUS i trzy odcinki wypłat.
 • Pracujący – zaświadczenie z pracy o dochodach brutto (w tym koszty uzyskania przychodu, składki emerytalno-rentowe i chorobowe).
 • Bezrobotni – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uzyskiwanym zasiłku lub jego braku z zaznaczoną składką zdrowotną.
 • Korzystający z Ośrodka Pomocy Społecznej – decyzję o przyznaniu świadczeń rodzinnych / zaświadczenie o wysokości zasiłku stałego z zaznaczoną składką zdrowotną.
 • Pobierający alimenty – orzeczenie sądowe lub decyzja OPS o przyznaniu funduszu alimentacyjnego
 • Studenci – zaświadczenie z uczelni o uzyskiwaniu lub braku stypendium socjalnego/naukowego.
 • Dowód wpłaty za wywóz odpadów.

Pod uwagę brane są dochody z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 29.01.2016
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 4 503