bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od dnia 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Wysokość dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu, wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 roku wysokość dodatku wynosi:

  • 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
  • 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób


Wypłata dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

Do wniosku należy dołączyć:
– kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 29.01.2016
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 2 572